Matkaehdot

1. Varausmaksu (ennakkomaksu)

Tämä matkustajan ja Nordic Travel LLC:n sopimus astuu voimaan, kun matkan ennakkomaksu (varausmaksu) on maksettu. Ennakkomaksun suuruus on 20 % varauksen kokonaissummasta. Halutessaan matkan voi maksaa myös kertasuorituksella. Laskutamme 20% varauksen kokonaissummasta 14 vrk maksuajalla, jonka maksamalla asiakkaan ja Nordic Travel LLC:n välinen sopimus astuu voimaan. Ennakkomaksua ei palauteta.

Matkustajalla on ilman erityistä painavaa syytä oikeus perua matka seuraavin ehdoin:

 • Peruutus yli 60 vrk ennen matkaa- veloitetaan toimistokuluina ennakkomaksun osuus 20 % varauksen hinnasta.
 • Peruutus alle 60 vrk mutta enemmän kuin 45 vrk ennen matkaa – veloitetaan peruutuskulut 50 % matkan hinnasta
 • Peruutus alle 45 vrk mutta enemmän kuin 31 vrk ennen matkaa – veloitetaan peruutuskulut 75 % matkan hinnasta
 • Peruutus alle 31 vrk ennen matka veloitetaan 100 % matkan hinnasta
 • Poikkeuksena peruutuskuluihin on asiakkaan kohtaama vakava este esim. matkakumppanin tai matkalle lähtevän omaisen sairastuminen. Tässä tapauksessa matkanjärjestäjä perii ainoastaan peruutuksesta aiheutuvat kulut. Nämä kulut kasvavat matkan alun lähestyessä, joten suosittelemme hankkimaan matkalle matkavakuutuksen, joka kattaa sairastapauksesta aiheutuvan peruutuksen kulut täysimääräisenä.
 • Peruutusaika lasketaan ensimmäisestä arkipäivästä, jolloin Nordic Travel LLC vastaanottaa peruutusilmoituksen virka-aikana. Juhlapyhiä ja viikonloppua ei lasketa peruutuspäiväksi! Peruutus tulee tehdä joko sähköpostitse:  ukraine@nordictravel.ua tai puhelimitse +38997454170. Asiakkaan tulee ilmoittaa varausnumero, peruutuksen syy ja tilinumero, jolle mahdollinen hyvitys suoritetaan.
 • Mikäli matkapakettiin sisältyy lentoliput, peruutuksen yhteydessä matkanjärjestäjä perii peruutuskulujen lisäksi lentolipun hinnan varauksen kokonaissummasta.
 • Nordic Travel LLC varaa yhden kuukauden mahdollisen hyvityksen takaisin maksuun. Hyvitys maksetaan takaisin samalla maksutavalla, kun asiakas on suorittanut maksun matkasta, esim. luottokorttimaksut hyvitetään suoraan luottokortille, jolla matka on maksettu.

2. Muut erityisehdot

 • Nordic Travel LLC pidättää oikeuden charter-lentojen aikataulujen ja matkaohjelman muutoksiin.
 • Hintaan sisältyvän kahden hengen huoneen majoitus vaihtoehdon voi valita vain matkustajat, jotka matkustavat huonekaverin kanssa. Ilman huonekaveria matkustavat sitoutuvat hyväksymään Nordic Travel LLC:n osoittaman huonekaverin tai lunastamaan yhden hengen huoneen.
 • Nordic Travel LLC pidättää oikeuden hotellin vaihtamiseen saman- tai paremman tasoiseen ilman erillistä korvausta.
 • Nordic Travel LLC:lla on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia ehtoja, jos tämä on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten, matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi.Nordic Travel LLC, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista. Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, matkavakuutus) sekä tarkistettava niiden ja matkavarauksen oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten lähtöajat. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin). Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä (https://mfa.gov.ua/en).

5. Avustamisvelvollisuus

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt.

6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.

6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana (es. puhelinnumero, sähköpostiosoite). Näitä tietoja tarvitaan myös matkaa koskevien tärkeiden tiedotteiden lähettämiseen tai muutoksista informoimiseen.

6.5. Lähtöaikojen noudattaminen

Matkustajan tulee saapua lähtöpaikalla ajoissa. Nordic Travel LLC ei maksa korvauksia asiakkaille, jotka ovat myöhästyneet lähdöstä ja matkaohjelmasta. Jos matkustaja myöhästyy paluupäivän lähdöstä, on hänen järjestettävä paluukuljetuksensa omalla kustannuksellaan.  

Myöhästymisen syyksi ei kelpaa myöhästynyt bussi-, juna- tai lentovuoro eikä oman auton rikkoutuminen matkalla.

6.6. Matka-asiakirjat

Matkustajan tulee huolehtia siitä, että matkustusasiakirjat ovat voimassa ja ne vastaavat kullekin matkalle esitettyjä vaatimuksia.  

Nordic Travel LLC ei ole korvausvelvollinen, jos rajaviranomaiset tai kuljetusyhtiön henkilökunta on käännyttävä matkustajan takaisin puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen vuoksi.

6.7. Matkan aikana havaitut virheet

Kaikki matkan aikana havaitut virheet tulee reportoida välittömästi Nordic Travel LLC:n edustajalle, oppaalle, matkanjohtajalle tai soittaa asiasta Nordic Travel LLC:n toimistoon. Henkilökuntamme pyrkii ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pian.

Jos ongelmasta ei ole raportoitu oppaalle matkanaikana, menettää hän mahdollisuutensa korvaukseen.

Nordic Travel LLC käsittelee kaikki kirjalliset valitukset 6 viikon sisällä niiden vastaanottamisesta ja tekee päätöksensä kuultuaan kaikkia osapuolia.

6.8. Vakuutukset

Nordic Travel LLC ei ole vastuussa matkustajalle matkan aikana tapahtuneista henkilövahingoista kuten sairastapauksista, loukkaantumisista tai esine- ja omaisuusvahingoista. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista kaikille matkoillemme.

7. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi

7.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

a) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta yli 30 tunnilla,

b) matkanjärjestäjä muutoin muuttaa olennaisesti matkajärjestelyjä. Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta,

7.2. Matkustajan on viivytyksettä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle.

7.3. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta. Matkustaja saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla.

8. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus

8.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos matkanjärjestäjä törkeästi laiminlyö velvollisuuksiaan tai matkan toteutus muutoin osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alunperin asetettua tarkoitusta. Tässä tapauksessa matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Matkustaja saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla.

8.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, matkustajan on maksettava matkanjärjestäjälle korvaus, joka vastaa suorituksen arvoa matkustajalle.

9. Matkustajan oikeus muuttaa muuttaa matkustajan tietoja ja luovuttaa sopimusta toiselle

Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen.

10. Hinnanmuutokset

10.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

a) matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset

b) kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä

c) matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, joka oli ajankohtainen laskutuspäivänä

10.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.

10.3. Matkan hintaa ei saa korottaa sovittua matkan lähtöaikaa edeltävien 21 vuorokauden aikana. Matkanjärjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.

11. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä matkaohjelmaan vähäisiä muutoksia

Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

12. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

12.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos  

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaohjelmassa maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua. Matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jollei korvaavan matkan järjestämisestä aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos korvaavan matkan hinta on alun perin sovittua hintaa alempi tai jos korvaavaan matkaan ei sisälly alun perin sovittuja palveluksia, matkustajalle on palautettava hinnan ero tai puuttuvia palveluksia vastaava hinnan osa.

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat olennaisesti vaikeutuneet Force Majeuren takia, es. matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Tässä tapauksessa Nordic Travel LLC:lla on oikeus perua matka lyhyemmällä varoitusajalla.

12.2. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa korvaavaa matkaa.

13. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

14. Virhe ja virheilmoitus

14.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos

a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkakustannusasiakirjoista, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt avustamisvelvollisuutensa.

14.2. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

14.3. Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy vähintään 3 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5 - 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 3 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon tai viranomaisen toimenpiteet, poikkeuksellinen sää, kuljetusyhtiöstä riippumattomaton poikkeuksellinen syy (mm. turvallisuusriski, odottamaton lentoturvallisuuteen vaikuttava puute tai lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttava työtaistelutilanne), tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina.

14.4. Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista.

Mikäli matkanjärjestäjällä ei ole kohteessa opasta tai muuta edustajaa, on matkustajalla oikeus ilmoittaa virheestä myös elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan (eli alihankkijalle, esim. hotellille) ja jonka suorituksessa virhe ilmenee.

Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

15. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

15.1. Virheen korjaaminen

Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

15.2. Hinnanalennus

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen.

16. Vahingonkorvaus

16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella.

16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut.

16.3. Matkustajalla on oikeus korvaukseen myös matkatavaroiden katoamisesta ja katoamisen aiheuttamasta käytön estymisestä. Matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

16.5. Ylivoimaiset tilanteet

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

17. Korvausvaatimukset

17.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 14.4.

17.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä.

18. Riita-asiat

Jos matkanjärjestäjä ja matkustaja eivät pääse yhteisymmärrykseen esimerkiksi sopimuksen tulkinnasta tai korvauksen määrästä, matkustaja voi saattaa riita-asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

19. Majoitusehdot

19.1. Nordic Travel LLC:llä on oikeus muuttaa asiakkaan varaamaa tai matkaohjelmassa ilmoitettua hotellia, mikäli korvaava hotelli on samantasoinen tai parempi sijainnin ja tähtiluokituksen mukaan.

19.2. Mikäli asiakas valitsee majoituksen "jaetussa kahden hengen huoneessa", eikä hänellä ole varmasti matkalle lähtevää huonekaveria, on asiakas velvollinen maksamaan yhden hengen huoneen lisän ennen matkaa tai matkakohteessa, mikäli

a) matkatoimistolla ei ole osoittaa huonekaveria muiden matkustajien joukosta

b) asiakas ei halua majoittua matkatoimiston osoittaman huonekaverin kanssa. Matkatoimiston osoittama huonekaveri voi olla eri sukupuolta tai ryhmää kun matkustaja. Poikkeuksena tilanne, mikäli huonekaveri/matkakumppani on perunut matkansa ja maksanut peruutuskuluillaan oman osuutensa hotellihuoneesta – tällöin lisää yhden hengen huoneesta ei peritä. Valitsemalla "jaetun kahden hengen huoneen" asiakas hyväksyy tämän.

20. Matkanjärjestäjän oikeus matkaehtojen muutoksiin

20.1. Nordic Travel LLC varaa oikeudet kaikkiin muutoksiin nettisivustollaan ja mm. pieniin muutoksiin matkaohjelmien tietoihin, mikäli muutokset eivät olennaisesti vaikuta matkan tasoon ja niiden syyt liittyvät matkakohteen luonteeseen. Tällaisia muutoksia ei luokitella matkanjärjestäjän virheiksi eivätkä ne oikeuta matkan peruutukseen tai korvauksiin.

20.2. Kaikkiin matkaohjelmiin ja hintoihin saattaa tulla yllättäviä muutoksia, mistä syystä asiakkaan tulee aina tarkistaa tiedot kulloinkin voimassaolevasta matkaohjelmasta.